Vedtægter

Vedtægter
Hent vedtægterne som pdf-fil

Vedtaget på stiftende generalforsamling 23. november 2015

§ 1 NAVN OG HJEMSTED
Foreningens navn er ”Foreningen Orø Toiletlaug”, og den er hjemmehørende på Bygaden 32, Orø, 4300 Holbæk. Foreningen er stiftet den 23. november 2015.

§ 2 FORMÅL
Foreningen har til formål indkøbe, vedligeholde og drive en toiletvogn, der kan lånes mod betaling af en brugsafgift af foreninger, virksomheder og private på Orø. Formålet er at sikre gode toiletforhold ved øens offentlige arrangementer, og at gøre dette muligt for et overkommeligt beløb.

§ 4 MEDLEMMER
Foreningen har to medlemskategorier: De ordinære medlemmer og støttemedlemmer.
Den ordinære medlemskreds består af to repræsentanter for hver af de tre stiftende foreninger: Orø Midsommerdage, Orø Musikforening og Orø Island.
Støttemedlem kan enhver person, forening eller virksomhed blive, der støtter foreningens formål.

§ 5 KONTINGENT
Foreningens kontingent fastsættes af bestyrelsen for et år ad gangen ved årsskiftet.

§ 6 ORDINÆRT ÅRSMØDE
Årsmødet er foreningens øverste myndighed, og er beslutningsdygtigt uanset de fremmødets antal. Simpelt flertal er afgørende, dog kræves mindst 2/3 af de fremmødets stemmer til fordel for en vedtægtsændring. Afstemning foregår ved håndsoprækning eller skriftligt, såfremt blot 1 medlem ønsker det.
Det ordinære årsmøde afholdes hvert år i november måned, og skal for at være lovligt, indkaldes skriftligt med mindst 30 dages varsel. Forslag, der ønskes behandlet, skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest 14 dage inden årsmødet.
Kun ordinære medlemmer har stemmeret på årsmødet. Støttemedlemmer har ikke stemmeret hverken på ordinære eller ekstraordinære årsmøder.
Der kan stemmes med fuldmagt.
Dagsorden for det ordinære årsmøde skal mindst indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent og referent.
2. Beretning over det forløbne år og godkendelse af denne.
3. Regnskab for det forløbne år og godkendelse af dette.
4. Budget for det kommende år og vedtagelse af dette.
a. herunder fastsættelse af kontingent for det kommende år.
5. Indkomne forslag.
6. Indsættelse af bestyrelse, 2 fra Orø Midsommerdage, 2 fra Orø Musikforening og 2 fra MC Island. De tre foreninger beslutter selv, hvem de ønsker at indsætte i bestyrelsen.
7. Valg af revisor, må ikke være ordinært medlem.
8. Eventuelt.

7 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØDE
Ekstraordinært årsmøde afholdes mindst 1/3 af bestyrelsens medlemmer ønsker det. Det ekstraordinære årsmøde skal afholdes senest 1 måned, efter begæringen er fremsat.
På et ekstraordinært årsmøde kan kun den eller de sager behandles, der er bekendtgjort ved indkaldelsen.

8 BESTYRELSEN
Foreningen ledes af bestyrelsen. Bestyrelsen betår af 6 medlemmer, 2 fra hver af de tre stiftende foreninger.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med en formand og en kasserer. Formand og kasserer kan ikke repræsentere samme stiftende forening. Formanden har ingen særlige beføjelser ud over at tegne foreningen sammen med kassereren.
Møder indkaldes med mail med mindst 14 dages varsel.
Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når repræsentanter for mindst to af de tre stiftende foreninger er til stede.

9 FORRETNINGSORDEN OG TEGNINGSRET
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen fører protokol over sine møder. Foreningen tegnes af formanden og kasserer i forening.

10 REVISION
Revisoren skal mindst 1 gang årligt gennemgå og påtegne det samlede regnskab, og påse, at beholdningerne er tilstede. Revisoren har til enhver tid adgang til at efterse
regnskabsmateriale og beholdninger.

11 OPLØSNING
Beslutningen om foreningens opløsning kan kun tages på et i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinært årsmøde. Til dettes beslutningsdygtighed kræves, at mindst 2/3 af
foreningens stemmeberettigede medlemmer er repræsenterede, og til forslagets vedtagelse kræves at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget.
I tilfælde af opløsning, skal den formue, der er i behold, overgå til almennyttigt formål på øen, og fordelingen af midlerne overlades til Orø Beboerforening. Dette skal ske i offentlighed.